Unione Righjunale CFE-CGC Corsica

La CFE-CGC de Corse : un syndicat incontournable dans le paysage syndical en Corse au service du dialogue social.​

NOS ENGAGEMENTS :

L’encadrement :

Le pluralisme des catégories de salariés est un gage du refus de l’uniformisation des hommes et des valeurs dans l’entreprise.

Ce pluralisme syndical est en conséquence le garant de votre liberté de choix.

Engagement pour la liberté, refus de l’uniformisation voilà pourquoi un syndicalisme propre à l’encadrement.

Répondant d’ailleurs aux vœux de l’encadrement La CFE-CGC n’a aucune attache avec des formations à tendance politique, confessionnelle ou raciale. Elle est indépendante et se veut de nature strictement syndicale.

La CFE-CGC a pour objectif la défense des intérêts matériels et moraux de l’encadrement mais aussi de promouvoir ses aspirations. Bien loin de s’en tenir à des préoccupations catégorielles, la CFE-CGC se veut au service de l’intérêt général. Spécifique, mais solidaire…

Un syndicat pour quoi faire ? :

Avez-vous idée de ce que serait votre statut social hors la présence du syndicalisme ? Vous êtes-vous posé la question de savoir qui a mis en place les systèmes de retraites cadres et non-cadres (AGIRC et ARRCO) ? L’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ? Le régime d’assurance-chômage (UNEDIC-ASSEDIC) ? Qui a obtenu l’abattement de 20 % de l’impôt sur les revenus ? Ce sont les partenaires sociaux.

D’un côté, le patronat, de l’autre, les syndicats aptes à représenter et à défendre les salariés.

Le syndicalisme, c’est également les conventions collectives, les accords dans les entreprises, la Sécurité sociale, les prud’hommes… Le progrès s’accélère de manière prodigieuse. Tout bouge, tout change, très vite. En accélérant les mutations industrielles, le progrès scientifique et technologique bouleverse notre civilisation. Face à ce constat, les responsables de la CFE-CGC se sont fixés comme objectif d’impulser un nouvel élan au syndicalisme d’encadrement pour relever les nouveaux défis.

La CFE-CGC développe ses propositions pour :

  • Défendre la place, les intérêts et l’avenir des salariés qui partagent nos principes et nos valeurs ;
  • Dégager une nouvelle identité et promouvoir une nouvelle capacité d’expression collective pour l’encadrement ;
  • Participer comme interlocuteur incontournable à l’élaboration des solutions qui permettront d’adapter la France aux inévitables mutations qui l’attendent encore ;
  • Jeter les bases d’un nouveau contrat social qui s’impose dans notre pays ;
  • Être une force d’équilibre indispensable dans toute démocratie face à tous les pouvoirs.

 

Les 7 engagements de la CFE-CGC :

Notre premier engagement :

“Promouvoir les intérêts des salariés face aux logiques purement financières, en favorisant l’emploi et le développement de nos entreprises et des services”

Notre deuxième engagement :

“Porter l’innovation sociale pour faire converger les droits des salariés et leurs attentes nouvelles”

Notre troisième engagement :

“Assurer l’assistance juridique personnelle des adhérents dans le cadre professionnel”

Notre quatrième engagement :

“Favoriser l’insertion des jeunes, porteurs de compétences nouvelles”

Notre cinquième engagement :

“Agir pour que la réduction du temps de travail bénéficie à tous, y compris aux cadres”

Notre sixième engagement :

“Défendre des retraites garanties pour tous grâce à un mode de financement élargi”

Notre septième engagement :

“Permettre à tous ceux qui la rejoignent de peser sur des choix sociaux. 


A CFE-CGC di Corsica : un sindicatu maiò di u paisaghju sindicali in Corsica à u sirviziu di u dialogu suciali.

I NOSCI INGAGHJAMENTI :

L’inquatramentu :

A diversità di i categurii di salariati hè una garanzia di ricusu di l’unifurmaziuni di l’omini è di i valori dentru l’impresa.

Issa diversità sindicali hè in cunsiquenza a garanzia di a voscia libara scelta.

Ingaghjamentu pà a libartà, u ricusu di l’unifurmizazioni eccu a raghjoni di un sindicalismu propriu à l’inquatramentu.

Rispundindu d’altrondi à i richiesti di l’inquatramentu, a CFE-CGC ùn hà nisciunu attacamentu cù i furmazioni à tindenzi pulitichi, cunfissiunali o razziali. Hè indipindenti è si voli di sola natura sindicali.

A CFE-CGC hà comu scopu a difesa di l’intaressi materiali è murali di l’inquatramentu mà ancu di prumova i so aspirazioni. Assai luntanu di tenasi à soli priocupazioni catiguriali, a CGC-CFE si voli a u sirviziu di l’intaressu generali. Specifica mà sulidaria…

Un sindicatu da chì fà ?

Aveti u idea di ciò ch’iddu saria u vosciu statutu suciali fora di a prisenza di u sindicalismu ? Vi seti postu a quistioni di sapè quali hà missu in piazza i sistema di ritirata quatri o micca quatri (AGIRC è ARRCO) ? L’associu pà l’impiegu di i quatri (APEC) ? U rigimu d’assicuranza-disimpiegu (UNEDIC-ASSEDIC) ? Quali hà uttinutu l’abbattamentu di 20% di l’impositu nantu à u rivinutu ? Sò i partiani suciali.

D’un latu u patrunatu da l’altru i sindicati pronti à raprisintà è difenda i salariati.

U sindicalismu, sò dinù i cunvizzioni cullitivi, l’accordi dentru l’impresi, a sicurità suciali, i Prudumii… U progressu s’accilaridaghju di modu strazurdinariu. Tuttu si movi, tuttu cambia prestu, prestissimu. Accilarendu i mutazioni industriali, u prugressu scientificu è tecnologicu scumbulsighja a noscia civilizazioni. Di pettu à issu custatu, i rispunsevuli di a CFE-CGC si sò fissati come ugettivu di dà un sbalzu più forti à u sidicalismu d’inquatramentu pà da capu à issi novi sfidi.

A CFE-CGC sviluppa issi pruposti pà :

  • Difenda a piazza, l’intaressi è l’avvena di i salariati chì scumpartini i nosci principii è i nosci valori ;
  • Sgagià una nuvella indentità è prumova una nuvella capacità di sprissioni cullitiva pà l’inquatramentu ;
  • Participà come intarlocutori indispinsevuli à l’elaburazioni di suluzioni chì parmitarani d’adattà a Francia à i mutazioni inevitevuli chì l’aspettani dinò ;
  • Lampà i fundalizii d’un novu cuntrattu suciali chì s’imponini in lu nosciu paesu ;
  • Essa una forza d’equilibru indispinsevuli in tutta dimucrazia in facia à tutti i puteri.

 

I setti ingaghjamenti di a CFE-CGC :

U nosciu primu ingaghjamentu :

" Prumova l’intaressi di i salariati di pettu à i logichi da soli finanziari, favurizendu l’impiegu è u sviluppu di i nosci impresi è servizii."

U nosciu sicondu ingaghjamentu :

" Purtà l’innuvazioni suciali pà fà cunvergia i dritti di i salariati cù i so attesi novi."

U nosciu terzu ingaghjamentu :

" Assicurà l’assistenza giuridica parsunali di i nosci aderenti in lu quatru prufiziunali."

U nosciu quartu ingaghjamentu :

" Favurizà l’inserzioni di i ghjovani chì portani novi cumpitenzi."

U nosciu quintu ingaghjamentu :

" Agiscia chì a riduzzioni di u tempa di travaddu apprufitessi à tutti, cumpresi i quatri."

U nosciu siesimu ingaghjamentu :

" Difenda ritirati guarantiti à tutti grazia à un novu finazamentu allargatu."

U nosciu sittesimu ingaghjamentu :

" Parmetta à tutti quiddi chì ci raghjunghjini di pisà nantu à i scelti suciali."